Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for foreningen ”Kunst i Løgstør & Omegn”

Dato for seneste ændring: Den 5. februar 2019

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort

fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og

gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til

bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun

personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og

vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Foreningen ”Kunst i Løgstør & Omegn” er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine

personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Idar Olafsen

Adresse: Rønbjergvej 77 Næsby, 9681 Ranum

CVR: 40238174

Telefonnr.: 27 64 48 67

Mail: idol0903@gmail.com

Website: under opbygning, kommer snart

Behandling af personoplysninger:

Vi behandler følgende personoplysninger:

1. Medlemsoplysninger:

 Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger for aktive og

passive medlemmer som navn, adresse, indmeldelsesdato,

telefonnummer, mailadresse og medlemsnummer.

2. Oplysninger om frivillige:

 Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som adresser,

telefonnummer og mailadresser.

3. Oplysninger om Firma-/foreningsmedlemmer:

 Oplysninger om firmaets/foreningens kontaktperson som adresser,

telefonnummer og mailadresser.

4. Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer o.l.:

1

 Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

 Oplysninger om tillidsposter og hverv i relation til foreningen.

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan det være andre kilder f.eks.

 Sociale medier eller andre kanaler som er offentlige tilgængelige

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund

(hjemmel).

Lovlige grunde til behandling af oplysninger om dig er:

• At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger.

• At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig

• At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger

• At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

• At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent,

udsende nyhedsbrev og referater fra generalforsamling og møder

• At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og

følge op på dem

• At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven

• At administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:

• At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen

• At administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af

foreningens berettigede og legitime interesser som er:

• At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold

til foreningens vedtægter

• At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder

betale kontingent mv.

2

• At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter

• At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i

foreningen

• At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på et andet lovligt

grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er

nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver

tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Der sker videregivelse af oplysninger om bestyrelsesmedlemmer i nødvendigt omfang til

foreningens bank, til offentlige myndigheder og de organisationer, som foreningen er

medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger om medlemmer.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine

personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde er ophørt.

Vi opbevarer oplysninger på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende,

så længe de har historisk værdi.

Bestyrelsesmedlemmer: Vi vil opbevare dine personoplysninger et halvt år fra ophøret af

dit virke.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler

personoplysninger om dig:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

• Retten til indsigt i egne personoplysninger

• Retten til berigtigelse

• Retten til sletning

• Retten til begrænsning af behandling

3

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved

at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på side 1.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine

personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald

ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en

databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid

gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige

ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Godkendt af bestyrelsen

Løgstør, den / 2019